Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tukkies

Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 1-1

Alle onderdelen van deze website, tekst, icons, afbeeldingen, audio, video en software files, zijn eigendom van Tukkies en beschermd onder copyright. Reproductie, verspreiding en verandering van enig onderdeel van deze website is verboden.

Er mag geen commercieel gebruik gemaakt worden van de informatie op deze website en niet ten behoeve van een andere onderneming behoudens toestemming van Tukkies

Artikel 1-2

Het gebruik van het Tukkies handelsmerk zonder uitdrukkelijke toestemming van Tukkies is verboden. Het Tukkies handelsmerk mag niet op zodanige wijze in verband worden gebracht met non- Tukkies produkten of diensten dat het verwarring schept onder klanten of Tukkies op enigerlei wijze in diskrediet brengt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Tukkies onder naam van Tukkies, in samenwerking met Studio Bonvie
Californiadreef 15C
3565 BJ Utrecht
Nederland

E-mailadres: info@tukkies.nl

Telefoon : 0610056082

BTW nr. NL182237746B01
KVK nr. Utrecht 30238660
Bank NL60ABNA0490475809

Artikel 3 Bestelling en eindprodukt

Artikel 3-1

De foto’s en ontwerpen geven een nauwkeurig beeld van de Tukkies

Kleuren kunnen enigszins verschillen afhankelijk van het gebruikte computerscherm waardoor de kleur van het eindprodukt iets kan verschillen van de afbeelding op de website.

De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van deze verkoopvoorwaarden bij normaal gebruik mag verwachten. Tukkies is voor minimale afwijkingen niet aansprakelijk.

Artikel 3-2 De prijs

De prijzen die wij noemen zijn altijd in euro's. De verzendkosten zijn expliciet vermeld bij het afrekenen en zijn volgens de post.nl tarieven berekend. Voor verzending naar het buitenland rekenen wij andere tarieven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van menselijk gemaakte fouten zoals druk of typfouten. Tukkies is niet verplicht producten te leveren tegen de foutief vermelde fout. Mocht dit voorkomen, neemt Tukkies contact op met de koper.

Artikel 4 Herroeping

Artikel 4-1

De consument heeft bij de aankoop van onze producten gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder argumenten te ontbinden. Deze periode gaat in nadat het product is bezorgd bij de koper. Het genoemde recht vervalt zodra de producten daadwerkelijk in gebruik zijn genomen en of vlekken en of beschadigingen bevatten die door eigen gebruik zijn aangebracht.
Als u gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de gestelde termijn te doen. U kan dit kenbaar maken door middel van vantevoren een email te sturen met de reden van retournering naar info@tukkies.nl. De retourkosten zullen voor eigen rekening zijn. Wel krijgt u het volledige aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) terug gestort op uw rekening. De terugbetaling zal alleen plaatsvinden bij ontvangst van het geretourneerde Tukkies product. Binnen 7 dagen na ontvangst, kunt u het retourbedrag verwachten op de door u opgegeven rekening.

Artikel 4-2 Kosten in geval van herroeping

De zendkosten van de retourzending zijn altijd voor rekening van de consument.
Alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit gebeurd voor het sluiten van de koopovereenkomst door middel van het akkoord gaan met de algemene voorwaarden door de consument.

Artikel 4-3

Een klant maakt geen kans op reclamatie/terugbetaling bij de volgende situaties. Dit geldt voor al onze producten.

Te verwachten slijtage bij normaal gebruik, Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud (zie label product). Aangepaste producten door klant of door derden. Slijtage door gebruik voor andere doeleinden van het product dan aagegeven op onze website. Het in behandeling nemen van Tukkies van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Artikel 5 Levering

Artikel 5-1

Tukkies neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid acht bij het verwerken van de bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Het afleveradres is het adres dat de consument aan Tukkies kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Tukkies geaccepteerde bestellingen trachten binnen 3 werkdagen uit te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bestelling lager dan 30 dagen duurt heeft de consument in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Tukkies het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Tukkies een alternatief voorstel doen aan consument. Binnen 24 uur zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een alternatief product kan worden geleverd.
Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

5-2 Force Majeure

Tukkies is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen als dit het gevolg is van force majeure, d.w.z. als externe factoren buiten onze controle het ons onmogelijk maken onze verplichtingen na te komen. In zo’n geval worden de overeenkomsten als geannuleerd beschouwd en kunnen klant noch Tukkies aanspraak maken op compensatie.

Dit betekent dat de betaling wordt teruggestort aan de klant en geen produkt wordt geleverd.

Onder force majeure wordt verstaan: terrorisme, stakingen, veranderingen in de wet, natuurrampen, stroomstoringen, vertraagde toelevering van materialen en andere omstandigheden buiten onze controle.

5-3 Ontbinding

Tukkies beeindigt onmiddelijk de overeenkomst en is daartoe bevoegd
wanneer blijkt dat de koper de kosten van de overeenkomst (logischerwijs) niet kan voldoen.

Artikel 6 Privacy statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Tukkies gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 7 Oplossen van geschillen

Artikel 7-1

Op overeenkomsten tussen Tukkies en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7-2

Geschillen tussen de consument en Tukkies over te leveren of geleverde goederen en/of diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door Tukkies worden voorgelegd aan de geschillencommissie Thuiswinkel.

Artikel 7-3

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst aan Tukkies heeft voorgelegd. Uiterlijk 3 maanden nadat deze is voorgelegd aan Tukkies, kunt u het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Borderwijklaan 46, 2e etage, 2591 ZR Den Haag, telefoon 070-3105310, fax 070-3658814, tegen betaling van € 25,- . De Geschillencommissie brengt een voor beide partijen bindend advies uit. Indien u in het gelijk wordt gesteld, ontvangt u de bijdrage van € 25,- terug.


Artikel 7-4

Als Tukkies een geschil aanhangig wil maken zal Tukkies u een schriftelijk verzoek doen en dient u Tukkies binnen vijf weken schriftelijk te laten weten of u zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Tukkies de keuze van u niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Tukkies gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 7-5

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder het auteursrecht en rechten met betrekking tot de modellen, het merk, de handelsnamen, de kleurcombinaties en stofcombinatie rusten op Tukkies.
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie via de website voor persoonlijk gebruik, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tukkies niet toegestaan om informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen etc. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren/openbaar te maken.
Bij schending van modelbescherming zullen juridische stappen ondernomen worden. Alle geschillen, die ontstaan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.


Artikel 9 Veiligheid

De consument is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de gebruiksaanwijzingen te lezen en het product enkel volgens de gebruiksaanwijzingen te gebruiken. De gebruiksaanwijzingen zijn terug te vinden op de website en ook wordt deze bij de bestelling van Tukkies mee geleverd.

Extra waarschuwing; Houdt ten aller tijden de algemeen geldende adviezen en voorschriften aan wat betreft het instoppen van uw kindje.

 

Copyright © 2013-heden Tukkies. Alle rechten voorbehouden.